PRIVACY BELEID

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.deedeecopy.be

Studio DENK is vennootschap onder firma opgericht naar Belgisch recht, handelend onder de commerciële benaming DeeDee Copy, met maatschappelijke zetel te Blommestraat 5, 8570 Anzegem en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0716.748.044 (hierna genoemd “DeeDee Copy”).

Delphine Desmet is de Websitebeheerder.
E-mail : delphine@deedeecopy.be
Tel nr : +32 456 64 59 31

DeeDeeCopy respecteert de privacy van haar bezoekers van de website en haar klanten en draagt er zorg voor dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze van verwerking is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

 

Website

Dit Privacy Beleid is van toepassing op de website van DeeDee Copy (https://deedeecopy.be/) (hierna de “Website”).

Berichten op deze Website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

DeeDee Copy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites of het beleid dat deze derde partijen toepassen inzake gegevensverwerking en veilig surfgedrag. Bekijk daarom ook de privacyverklaringen van deze andere websites.

 

Wettelijk kader

Dit Privacy Beleid is opgesteld in uitvoering van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en navolgende nationale wetgeving.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie op de Website nalaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie bewaard zo lang de website bestaat. Op deze manier kan DeeDee Copy de vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ze te moeten modereren.

Contactformulieren

De gegevens die de bezoeker opgeeft in het contactformulier worden enkel en alleen gebruikt om contact met hem/haar op te nemen met betrekking tot zijn/haar bericht aan DeeDeeCopy.

Mocht DeeDeeCopy ooit starten met een nieuwsbrief, dan worden de adressen die voorheen verzameld zijn hier niet voor gebruikt. De bezoeker zal zich dan zelf moeten inschrijven via de website. Hij zal zich ook zelf kunnen uitschrijven wanneer hij dat wil.

E-mail

Stuur je een e-mail naar delphine@deedeecopy.be of team@deedeecopy.be, dan verwerken we ook de gegevens die je meedeelt in de e-mail. We verwerken deze gegevens, onder meer om jouw vraag te beantwoorden.

E-mails bewaren we gedurende een periode van  . Daarna worden deze definitief verwijderd en worden ook de persoonsgegevens gewist.

DeeDee Copy legt geen lijst met e-mailadressen aan op basis van de e-mails die zij ontvangt.

Enkel klanten- en leverancierscontacten worden in een database bewaard.

Optimaliseren website

Statistische gegevens van bezoekers op deze website worden door middel van Google Analytics & de Jetpack WordPress Plugin verzameld.

DeeDee Copy gebruikt deze tools om de bezoekersaantallen en het verkeer naar de Website te analyseren en de Website en diensten te optimaliseren. Deze gegevens zijn op geen enkele manier voor marketing en/of andere commerciële doeleinden bedoeld. Ze worden ook niet in een aparte database bewaard.

De gegevens voor Google Analytics worden door hen bewaard en dit gedurende 26 maanden. Daarna verwijdert Google deze automatisch.

Google Analytics verzamelt de volgende gegevens: IP-adres, taal & locatie van bezoekers, manier waarop de lezer op de Website terecht kwam (sociale media, trefwoord, zoekmachine, andere website, …), hoe lang een lezer op de Website vertoeft, met welk type apparaat de bezoeker de Website bezocht, besturingssysteem & browser.

Gebruik Copywriter platform

Voor gebruikers die geregistreerd op het platform binnen de Website (indien van toepassing), worden persoonsgegevens verwerkt in het gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment, met uitzondering van de gebruikersnaam die niet gewijzigd kan worden). De Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De gebruiker staat zelf in voor het up-to-date houden van de inhoud van zijn/haar pagina en gebruikersprofiel.

Het gebruikersprofiel is enkel toegankelijk via een persoonlijk log-in. De gebruiker stemt er mee in om zijn/haar log-in gegevens niet te delen met derden en een voldoende veilig paswoord te kiezen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Delphine Desmet, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en dit Privacy Beleid.

E-mail : delphine@deedeecopy.be
Tel nr : +32 456 64 59 31

 

Rechten van de bezoeker/gebruiker

Kosteloze inzage en recht op verbetering

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, heb jij te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op jezelf betrekking hebben kosteloos te laten verbeteren.

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van de persoonsgegevens is gecontroleerd en desgevallend gecorrigeerd.

Opvragen van kopie en recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht een kopie van jouw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon naar jouw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Recht op wissen van persoonsgegevens

Je hebt het recht te vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Evenwel doet dit recht geen afbreuk aan de eventuele wettelijke bewaringsplicht van DeeDee Copy.

Recht op intrekking van de toestemming

Je kan steeds je toestemming, geheel of deels, intrekken door dit te melden aan Delphine Desmet zonder dat je daartoe een reden hoeft op te geven.

Indien je jouw toestemming intrekt, voor het geheel of deels, dan zullen jouw persoonsgegevens niet verder worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je de toestemming intrekt.

De intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen uitgevoerd worden of die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos.

Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien bv. het verzoek indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op DeeDee Copy.

 

Klachtrecht

Indien je denkt dat DeeDeeCopy jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina )

Echter vragen we jouw om in eerste instantie te informeren bij Delphine Desmet van DeeDeeCopy via team@deedeecopy.be of , +32 456 64 59 31. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

 

Beveiliging gegevens

DeeDee Copy neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies en ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar om ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, steeds rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en mogelijke risico’s voor de betrokken rechten en vrijheden van personen.

De website van DeeDeeCopy is beveiligd door een SSL-certificaat (Secure Sockets Layer).

 

Delen van gegevens met derden

DeeDeeCopy deelt jouw persoonsgegevens enkel met externe dienstverleners die DeeDeeCopy bijstaan in de uitvoering van haar activiteiten, zoals  . en onderaannemers  Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving. Zij krijgen bovendien enkel die gegevens die noodzakelijk zijn zodat zij  op hun beurt hun diensten kunnen verlenen.

Verder kunnen reacties van bezoekers door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

DeeDeeCopy behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens openbaar te maken aan bevoegde autoriteiten wanneer DeeDee Copy hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en/of ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Delphine Desmet en/of DeeDee Copy.

In geen enkel geval zal DeeDee Copy persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Dit Privacy Beleid is afgestemd op het gebruik van de Website. Eventuele aanpassingen of wijzigingen of veranderingen van de website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in dit Privacy Beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy Beleid te consulteren.

Dit privacy beleid is van toepassing vanaf 01/01/2024.

Pin It on Pinterest