ALGEMENE VOORWAARDEN AD HOC DIENSTEN

Versie 13 december 2023

Artikel 1. Algemeen en definities

1.1.   Studio DENK, een vennootschap onder firma opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Blommestraat 5, 8570 Anzegem, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0716.748.044 (hierna “De Dienstverlener”)

E-mailadres: team@deedeecopy.be

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): copywriting, fotografie/videografie, communicatie en branding in de meest ruime zin, daar in begrepen doch niet beperkt tot ontwikkeling, uitvoering,- en opleiding.

(3)              Dienstverlener: Studio Denk of een aangestelde onder de commerciële benaming “DeeDee Copy”

(4)              Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant

(7)              Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

(8)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9)              Website: Deedeecopy.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen DeeDeeCopy en de Klant wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

De Offerte en de Algemene Voorwaarden alsook de finale Overeenkomt en de Algemene Voorwaarden vormen steeds een ondeelbaar geheel.

2.2 Het aankopen van een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant doet daarbij uitdrukkelijk afstand van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  DeeDee Copy is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Van de Klant wordt verwacht dat hij/zij DeeDeeCopy stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

3.3 DeeDeeCopy mag haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen, of enige andere wezenlijke verplichting (zoals het tijdig aanleveren van de vereiste informatie) of verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  DeeDeeCopy zal bij het vervullen van de Dienst een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen en zijn slechts geldig ten aanzien van de Klant tot wie ze zijn gericht.

5.2 Indien de Klant een beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, zijn deze het voorwerp van nieuwe onderhandelingen en dient een nieuwe Offerte te worden opgesteld. Indien de Overeenkomst reeds werd gesloten, zullen deze bijkomende Diensten het voorwerp uitmaken van een addendum aan de Overeenkomst.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Indien er een voorschot dient te worden betaald, zullen de Diensten pas aanvangen na volledige betaling van voornoemd voorschot.

6.2 DeeDeeCopy zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de prijs zoals bepaald in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. DeeDee Copy heeft het recht om na iedere afgewerkte en goedgekeurde fase van een project de Klant te factureren voor de desbetreffende fase.

6.3 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden zoals bepaald in art. 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk en met redenen omkleed te protesteren binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Klant vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de gehele factuur niet op.

6.5 De prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Klant verschuldigd.

Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan informatie of feedback van de Klant kan geenszins aanleiding geven tot enige vorm van aansprakelijkheid in hoofde van DeeDee Copy, of enige prijsvermindering tot gevolg hebben. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Klant.  Wanneer de Klant niet of niet tijdig de nodige correcte informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door DeeDeeCopy vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten integraal voor rekening van de Klant.

6.6 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling  van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150 euro, onverminderd het recht van DeeDee Copy om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Alle kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant. Daarenboven komt het recht op gespreide betaling, indien dit door DeeDee Copy werd toegestaan, of eventuele uitzonderlijke promoties of andere kortingen automatisch te vervallen in geval van laattijdige- of wanbetaling.

Daarnaast is DeeDeeCopy bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Klant op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

6.7 Ingevolge artikel 261 WIB 92, wordt de Klant aangeduid als de schuldenaar van de roerende voorheffing verschuldigd op het gedeelte van de Offerte, toe te wijzen aan de overdracht van de auteursrechten, en verplicht zich ertoe deze aan de bron in te houden, en het wettelijke kostenforfait van art. 4 KB/WIB 92 toe te passen. DeeDee Copy houdt zich voor deze opsplitsing tevens te vermelden op de factuur.

6.8 Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Klant is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop Klant aanspraak meent te kunnen maken tegenover DeeDeeCopy.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De Overeenkomst is van bepaalde duur en strekt tot uitvoering van de tussen Partijen overeengekomen Diensten. Deze Overeenkomst van bepaalde duur kan door de Klant niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde prijs in de Offerte en de Overeenkomst.

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Klant de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en DeeDee Copy om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Klant.

Artikel 8. Werkwijze en Leveringstermijn

8.1 Een 1 op 1 afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 72 uur voor aanvang van de afspraak wordt meegedeeld. Partijen zullen in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet of dit niet tijdig doet, zal er alsnog 65 EUR (ex. BTW) verschuldigd zijn.

8.2 Teneinde DeeDeeCopy toe te laten de Diensten tijdig en correct op te leveren, verwacht DeeDee Copy een actieve medewerking van de Klant. Dit houdt onder meer in dat de Klant haar alle nuttige en noodzakelijke informatie tijdig overmaakt. Indien de niet-tijdige aanlevering van al dan niet foutieve informatie de oorzaak zou zijn van een niet correcte of niet tijdige oplevering door DeeDeeCopy, dan kan DeeDeeCopy daarvoor geenszins aansprakelijk worden gesteld door de Klant. Eventuele meerwerken of noodzakelijke aanpassingen ingevolge niet-correcte of niet-tijdige aanlevering van  informatie of feedback door de Klant, zijn uitsluitend ten laste van de Klant en zullen in regie worden aangerekend.

Vóór levering

8.3 De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn wordt zo snel mogelijk aan de Klant gemeld. Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook – geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de ontbinding van de Overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen tot gevolg. Bij vertraging, waarbij de leveringstermijn verdubbelt zonder grond, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, zonder bijkomend verhaal of schadevergoeding.

8.4 DeeDee Copy heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Klant verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn.

8.5 Situaties van overmacht verlengen in ieder geval de leveringstermijn.

In elk geval – en zeker indien Partijen in afwijking van deze Algemene Voorwaarden een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen – zal deze termijn verlengd worden wanneer de Klant of voor de Overeenkomst met goedkeuring van beide partijen ingezette derden in gebreke blijven om de nodige informatie en feedback tijdig aan te leveren. DeeDee Copy is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Klant.

Na levering

8.6 De Klant dient het geleverde werk na te kijken alvorens tot enige actie of implementatie over te gaan. De Klant draagt als enige de eindverantwoordelijkheid over de inhoud van het geleverde werk.

8.7 Indien( een deel van) de geleverde Diensten niet conform is met de Overeenkomst, dient de Klant dit binnen de 8 dagen schriftelijk te melden (per post of e-mail met leesbevestiging) aan DeeDee Copy. De Klant dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven.

In geval van betwisting moet door de Klant bewezen worden dat de afgeleverde Diensten niet conform de Overeenkomst en/of de Offerte werden opgeleverd.

8.8 Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van 8 dagen worden de geleverde Diensten geacht als zijnde conform te zijn uitgevoerd aan de Overeenkomst en aan de eisen gesteld door de Klant.

De betaling van de factuur of de ingebruikname van de Diensten ontslaat DeeDee Copy van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en andere gebeurlijke tekortkomingen en geldt als stilzwijgende aanvaarding van de geleverde Diensten.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen wordt door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst in hoofde van DeeDee Copy, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van DeeDee Copy, zoals – doch niet beperkt tot – : brand, epidemie, elektrische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, ziekte of werkonbekwaamheid van Delphine Desmet. DeeDee Copy is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorziene karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

9.3 De Klant blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

9.4 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal DeeDee Copy alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Diensten wordt kennisgenomen. De Partijen nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te borgen. Partijen zullen zonder toestemming van de andere Partij aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte en/of de Overeenkomst.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Copywriting in de strikte zin

11.1 De Dienstverlener aanvaardt uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten – “Intellectuele Eigendom”) verkregen of ontwikkeld in het kader van de levering van haar copywriting Diensten aan de Klant, desgevallend aan de Klant toebehoren na betaling van alle ermee verband houdende facturen. 40% van de aangerekende prestaties uit artistieke werken betreft een vergoeding voor de (con)cessie op de vermogensrechten met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde werken , die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de Dienst(en).

De overdracht van de Intellectuele Eigendom is definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Deze overdracht geldt voor de duurtijd van de bescherming en is wereldwijd.

11.2   De eventuele vergoeding voor deze overdracht wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in artikel 6.

11.3 Indien DeeDeeCopy op vraag van de Klant een merknaam bedenkt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de beschikbaarheid en het onderscheidend vermogen van deze merknaam te onderzoeken. Indien nodig dient de Klant contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau.

11.4 Alle drafts, ontwerpen, concepten, ideeën en voorstellen die voor de Klant worden ontwikkeld blijven in het bezit van DeeDee Copy. De Klant is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt DeeDee Copy de Klant, organisatie(s) of perso(o)n(en) in kwestie aansprakelijk.

11.5 DeeDeeCopy behoudt zich het recht voor haar creaties  te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 DeeDeeCopy is enkel aansprakelijk voor directe schade en kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) reputatieschade, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

12.2 DeeDeeCopy haar totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe schade zal steeds beperkt zijn tot, naar keuze van DeeDeeCopy, (i) herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of, (ii) het opnieuw presteren van de te leveren Diensten, of (iii) betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de laatste factuur waarop de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit betrekking hebben.

12.3 De Overeenkomst bevat voor DeeDeeCopy steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. DeeDeeCopy verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de informatie en de feedback die zij van de Klant ontvangt. DeeDee Copy kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant beoogde resultaat niet werd bereikt.

12.4 Het herhaaldelijk afkeuren van  grafische content op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan niet leiden tot het stopzetten van de Overeenkomst, of het niet betalen van de factuur.

12.5 Indien de Klant zelf audiovisueel materiaal aanlevert, bevestigt de Klant auteur te zijn in de zin van het auteursrecht van de aangeleverde beelden, animaties en dergelijke meer. De Klant garandeert dat in het geval hij/zij materialen levert aan DeeDee Copy, deze door hem/haar zijn gecreëerd. DeeDee Copy neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de door de Klant aan haar geleverde beelden, animaties en dergelijke meer. De Klant verklaart hierbij uitdrukkelijk DeeDee Copy te zullen  vrijwaren van enige aanspraak van derden daaromtrent.

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 DeeDee Copy is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

13.2   Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze Algemene Voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring (https://deedeecopy.be/privacy-policy/) die toegankelijk is op de website van  DeeDee Copy.

13.3   De persoonsgegevens van de Klant kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van DeeDeeCopy en dienen om de overeenkomst tussen DeeDeeCopy en de Klant naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze Algemene Voorwaarden dienen samen te worden gelezen met de Offerte en de Overeenkomst en vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en DeeDee Copy. Zij vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 15.  Overdraagbaarheid

15.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 De Offerte, de bijhorende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst en haar Algemene Voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

 

Pin It on Pinterest